İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.
info@reyhanvakfi.org.tr

Reyhan Vakfımızın Faaliyetleri için Desteklerinizi Bekliyoruz

İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin Kutlu Doğum Haftası Programımıza Katıldı

Salih Baba Divanı'ndan Seçmeler

Gülden Bülbüllere Tasavvuf Sohbetleri'nden Seçmeler

Vakıf Senedi
 

                                                                                  Sahife 1


                                                      REYHAN KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ

 

MADDE 1- Vakfın Adı: ‘REYHAN KÜLTÜR VAKFI’ dır.

 

VAKFIN MERKEZİ ADRES VE ŞUBELER

MADDE 2- Vakfın Merkezi İSTANBUL’ dur.

Yazışma adresi; Keçi Hatun Mahallesi Haseki Caddesi No:11 Aksaray/Fatih/İSTANBUL’ dur.

Yazışma adresi Mütevelli Heyeti kararı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne haber verilmek suretiyle değiştirilebilir.

Vakıf Mütevelli Heyeti kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün müsaadesi ile Vakıf Yönetim Kuruluna bağlı olarak yurt içinde şube, temsilcilik ve irtibat büroları kurulabilir. Bunların teşkilat, çalışma şekil ve esasları Yönetim

Kurulu’ nca hazırlanıp, Mütevelli Heyetçe onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 3-  Vakfın Kurucuları, işbu senedin altında ad ve soyadları bulunan, adreslerinin yanında imzalarını koymuş olan şu şahıslardır.

Ethem Haluk Bayatlı

Muzaffer Köseoğlu

Gürgen Mazhar Bayatlı

Vahdettin Yüksel Yalçınkaya

 

VAKFIN AMACI

MADDE 4- Genel olarak eğitim, kültür ve sosyal yardım amaçlı olan vakfın özel amaçları şunlardır;

1-      Fakir hastalara, düşkünlere ve herhangi bir imkanı ve geliri olmayan, tedaviye muhtaç şahıslara yardımcı olmak, tedavilerini yaptırmak,

2-      Örf, anane, milli ve dini hissiyatın korunması ve geliştirilmesi için her türlü ilmi, dini ve sosyal faaliyette bulunmak, yayınlar yapmak,

3-      Talebelere ve ilim adamlarına yurt içi ve yurt dışı tahsil, ihtisas ve araştırma bursları vermek, eğitim kurumları ve üniversiteler ile işbirliği yaparak vakıf adına eğitim tesisleri kurmak, anaokulu, ilkokul, ortaokul, kolej, yüksekokul, fakülte, üniversite, enstitü, ileri teknoloji enstitüleri, eğitim, araştırma ve geliştirme merkezleri , kütüphaneler, arşiv ve gösteri merkezleri, dersaneler, öğrenci etüt eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, spor, sosyal ve kültürel amaçlı tesisler kurar, işletir.

                                            
                                                                                   Sahife 2

4-      Mesleki eğitim yerleri açmak , işsizliği önleyici her türlü çalışma ve faaliyetler göstererek, kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekirse vakıf adına işyerleri açmak,

5-      Hastane ve imaret açmak, sosyal dinlenme tesisleri açmak,

6-      Vakıf gayesini gerçekleştirebilmek için gerekli hallerde ilgili makamın iznini alarak  her türlü akit ve  tasarrufta bulunabilir. Sahip olduklarını satabilir, devir ve ferag edebilir. Her türlü gayrimenkulü satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşaa edebilir, veya bağış olarak kabul edebilir. İrtifaklar kurabilir, ipotek edebilir ve ipotek alabilir. Bunların verimli şekilde  işletilmesini sağlar, intifa, sükna gibi ayni hakları kullanabilir. Sahip olduklarının gelirlerini tahsil ile sarf edebilir. Rehin  dahil her türlü kefaletleri kabul edebilir. Borç alabilir ve verebilir. Gayrimenkuller ve iş

makinaları alabilir ve satabilir. Her türlü ayni hakları ve telif haklarını iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir.

7- Yardımlaşma veya vakfa gelir getirmek gayesi ile ticari, sınai sıhhi işletmeler

      kurabilir.  Kurulmuş olan işletmelere ve şirketlere ortak olabilir. İthalat ve

 ihracat işlemlerini yapabilir. Her türlü tahvil, hisse senedi alabilir, satabilir.

8-  Vakfın faaliyetlerini tanıtıcı eğitim, kültür ve sanat gibi konularda her türlü

      ilmi çalışmalar yapmak, yaptırmak, her türlü sesli, görüntülü, basılı yayınlar

 yapmak, bunun ticaretini yapmak ve kanunen mahsurlu olmayan her türlü diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

VAKFIN MALVARLIĞI

MADDE 5 – Vakfın ilk malvarlığı kurucular tarafından tahsis olunan 100,00.-    YTL.’ dir.

 

VAKFIN GELİRLERİ VE GELİRLERİN SARFEDİLİŞ TARZI

MADDE 6-  A) Vakfın gelirleri şunlardır;

a)      Vakıf varlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler,

b)      Vakfın sahip olacağı taşınmaz malların kiralanmasından elde edilecek gelirler,

c)      Vakıf işletme ve iştiraklerinden elde edilecek gelirler ,

d)     Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

e)      Vakfa yapılacak her türlü bağışlar ile vakfın amaçlarına giren şartlarla yapılacak şartlı bağışlar,

f)       Kanunen elde edilecek sair gelirler,

 

                                                                                     Sahife 3

B) Vakfın gelirlerinin sarf ediliş tarzı;

Vakıf yönetimince yıl içerisinde elde edilecek gelirlerin yüzde yirmisi yönetim ve idame masraflarına, gelir getirici faaliyetlere ve ihtiyatlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az yüzde onu fakir ve başarılı öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin en az yüzde onu fakir ve kimsesizlere tahsisi zorunludur. Bu oranlar Mütevelli Heyetince artırılabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7 – Vakfın organları şunlardır;

A)    Vakıf Meclisi ( Yüksek İstişare Kurulu ),

B)    Mütevelli Heyeti,

C)    Denetleme Kurulu,

D)    Yönetim Kurulu,

E)     Vakıf Genel Müdürlüğü’ dür.

 

VAKIF MECLİSİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

MADDE 8- Vakıf Meclisi, vakfın istişare organı olup kendi arasında seçeceği bir başkan yönetiminde yılda bir kez toplanarak vakfın genel politikası hakkında Mütevelli Heyete tavsiyelerde bulunur. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Şu kişilerden teşekkül eder;

a)      Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri,

b)      Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri,

c)      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,

d)     Şube Yönetim Kurulu Başkanları,

e)      İhtisas Komisyonu Başkanları,

f)       Mütevelli Heyetçe belirlenecek vakfa maddi ve manevi katkıları olan gerçek ve tüzel kişiler. 

 Vakıf Meclisi üyeliği kaydı hayat şartı ile sınırlıdır.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

MADDE 9- Vakıf Mütevelli Heyeti aşağıda (17.maddede) isimleri yazılı 10 kişiden teşekkül eder. Kararlarını oy çokluğu ile alır, ancak vakıf senedinde değişiklik ve Vakıf Meclisi üye seçiminde salt çoğunlukla karar verir. Üyelikten boşalma olduğu takdirde ( ölüm veya istifa) Mütevelli Heyet üyesinin sağlığında, ayrılması halinde yerine geçmesini istediği ve noter senedi ile Mütevelli Heyet Başkanlığına sunacağı üç isimden birisi kalan üyeler tarafından Mütevelli Heyet üyesi olarak atanır. Mütevelli Heyet üye sayısı on kişidir.

   

                                                                                      Sahife 4

Toplantılarını kendi arasından seçeceği birinin başkanlığında yürütür. Vakıf Meclisi üyeleri arasından Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer.

Vakfın en yetkili organı sıfatıyla  Vakfın politikasını belirler, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikleri karara bağlar. Altı ayda bir toplanarak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyerek karara bağlar.

 

YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜLÜ - GÖREV VE SORUMLULUĞU

MADDE 10- Vakıf Yönetim Kurulu , Mütevelli Heyetçe üç yıllığına görev yapmak üzere atanacak beş kişiden teşekkül eder. Kendi arasında bir başkan,

Bir başkan yardımcısı , bir genel sekreter, bir muhasip ve bir genel müdür seçer. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Vakfın, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar ile üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamını yürütür. Vakfın 

Şube,  Temsilcilik, İrtibat Büroları ve İhtisas Komisyonları ve bunlara bağlı Komite ve Kulüpler ile Vakıf Genel Müdürlüğünün her türlü iş ve işlemlerini yürütür. Vakıf  Mütevelli Heyeti ve Vakıf Meclisini toplantıya çağırır, toplantı gündemini belirler. 

 

DENETLEME KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE GÖREVLERİ

MADDE 11- Denetleme Kurulu Mütevelli Heyetçe üç yıllığına görev yapmak üzere atanacak üç kişiden teşekkül eder. Kendi arasından birini başkan seçer. Vakfın Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Müdürlüğü, Şubeler ve İhtisas Komisyonları ile Vakfın diğer organlarının iş ve işlemlerini en geç altı ayda bir denetleyerek rapor halinde Mütevelli Heyete sunar.

 

İHTİSAS KOMİSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

MADDE 12- Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetinin onayı ile Vakfın amaçlarına göre faaliyetleri yürütmek üzere ihtisas komisyonları, komiteler, ve klüpler kurulabilir.Bunların teşkilat, çalışma şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanıp , Mütevelli Heyetçe uygun görülecek bir yönetmelikle belirlenir.  

 

VAKFIN DAĞITILMASI

MADDE 13- Mütevelli Heyeti, yaptığı inceleme sonucu Vakfın amacına ulaşamadığı görüşüne varırsa, Vakfın dağıtılmasına oybirliği ile karar verir.Böyle bir karar neticesinde Vakfın mal varlığı amacına uygun bir vakfa veya  Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne intikal eder.

 

                                                                                  Sahife 5

DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 14- İşbu Vakıf Senedinin hükümlerinden herhangi birinde yapılacak değişiklik için Mütevelli Heyetinin salt çoğunluğun oyu gerekir.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 15- İşbu Vakıf Senedinde yer almayan konularda Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır.

 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 16- Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin onayı ile Vakıf Genel Müdürlüğü kurulabilir. Vakıf Genel Müdürlüğünün teşkilat, çalışma şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Mütevelli Heyetçe onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ

MADDE 17- Vakıf Mütevelli Heyeti aşağıda isimleri yazılı kişilerden teşekkül eder.

 

Halil İbrahim REYHAN, Hüseyin REYHAN, İsmail REYHAN, Durmuş ERYILMAZ, Ramazan YILMAZ, Osman İLTER, Halil İbrahim AKSOY, Serdar KÖSEOĞLU, Asım Taha TOFTAR, İbrahim Aykut AKKOYUNLU

 

VAKIF MECLİSİ

MADDE 18- Vakıf Meclisinin, Vakıf Mütevelli Heyetince seçilen Vakıf Meclisi üyeleri şunlardır;

 
Hüseyin REYHAN, Sami SERTADIM, Abdullah AYAZ, Numan ŞAHİN, Yavuz Selim İNCE, Burak AYGÜN, Saadettin KÖSEOĞLU, Cengiz GÜNGÖR, Zafer DEMİR, Hasan Hüseyin DEMİRÖZ, Hakan ŞAHİN, Salih ERYILMAZ, Ali ŞENYÜZ, Can ÖZKANOĞLU, Muammer AYDEMİR, Ensar BİNGÖL, İbrahim ÖZER, Adnan AKÇAY, Alim SUDAŞ, Bünyamin AKSOY, Doğan DENİZ, Erdem AKPINAR, Erdoğan İBRAHİMAĞAOĞLU, Hacı Etem KÖSEOĞLU, Hamdi KARAKAYA, Hamza UÇAR, Mehmet Suat ÖNCEL, Mehmet MİYASOĞLU, Murat DÜZENLİ, Murat ÖZDOĞAN, Mustafa AKGÜL, Mustafa COŞKUN, Mustafa KARATAŞ, Sait Erdal METİNER, Salih DURGUT, Şaban ERGAN, Şirvan ÇALIŞKAN, Tahsin NALBANT, Tevhit KARAKAYA, Türker SALTABAŞ

 

 YÖNETİM KURULU;

Hüseyin REYHAN                              ; YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sami SERTADIM                               ; YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

Numan Nafiz ŞAHİN                          ; GENEL MÜDÜR

Doğan DENİZ                                     ; GENEL SEKRETER

Abdullah AYAZ                                    ; MUHASİP 

 

 

 

YASAL UYARI: Bu içeriğin bütün yayın ve çoğaltma hakları REYHAN VAKFI'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen iktibas edilmesi yasaktır.